Forspoken در یک ویدیوی جدید که قدرت کامل جادوی آزاد شده توسط فری را به ما نشان می دهد

دنیای جادویی از آتیا اونجا خطرناکه تلفظ شدهاما خوشبختانه قهرمان داستان فری او قدرت شلیک جادویی زیادی دارد تا در مواجهه با حیوانات و انسان های فاسد از آن استفاده…